Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho mục đích phát triển nông - lâm nghiệp bền vững ở thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu cơ sở lý luận liên quan đến đánh giá tài nguyên đất. Nghiên cứu, phân tích các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến sự hình thành và sử dụng đất đai. Đánh giá mức độ thích hợp tài nguyên đất đai phục vụ cho các loại hình sử dụng đất ở huyện Hương Thủy - Thừa Thiên Huế. Đề xuất các biện pháp sử dụng tài nguyên đất hợp lý cho việc phát triển nông, lâm nghiệp bền vững.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447