Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho mục đích phát triển nông - lâm nghiệp bền vững ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc phân loại và định hướng phát triển đất đai trong nông - lâm nghiệp; Khái quát các nhân tố sinh thái có liên quan đến quá trình hình thành và sử dụng đất đai ở huyện Bình Sơn; Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai và lựa chọn loại hình để đánh giá; Đánh giá mức độ thích nghi đất đai và hiệu quả kinh tế của một số loại hình sử dụng đất chủ yếu; Đề xuất quy hoạch sử dụng hợp lý đất đai phục vụ phát triển nông - lâm - nghiệp ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447