Đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp thích ứng với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở hai xã Phú Lương và Vinh Hà huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu lý thuyết về thiên tai và biến đổi khí hậu, những nghiên cứu về rủi ro và sự thích ứng với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu các loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở hai xã Phú Lương và Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trong khoảng thời gian từ tháng 04 năm 2010 đến tháng 10 năm 2010. Đề xuất những giải pháp làm giảm thiểu hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447