Đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ vệ sinh môi trường ở Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Hệ thống hoá được cơ sở lý luận và thực tiễn về mức độ hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ VSMT; Đánh giá đựợc mức độ hài lòng của ngƣời dân, qua đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải của Công ty CPMT&CTĐT Đông Hà; Đề xuất được một số giải pháp hợp lý và khả thi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ VSMT của Công ty CPMT&CTĐT Đông Hà; qua đó giúp gia tăng sự hài lòng của ngƣời dân đối với dịch vụ trong thời gian tới.
Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447