Đánh giá hiệu suất chuyển hóa 1,2,3-trichlorobenzene bởi quần xã vi sinh vật kỵ khí

Nuôi cấy làm giàu các quần xã vi sinh vật kỵ khí từ mẫu trầm tích ở vùng
đáy của kênh rạch ô nhiễm hữu cơ và mẫu đất nhiễm dioxin có khả năng phân hủy 1,2,3-trichlorobenzene.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447