Đánh giá hàm lượng photphat và nitrat trong nước hồ Nghĩa Chánh, hồ Bầu Cả và một số giếng ở thành phố Quảng Ngãi

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.