Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu tổng quan về những vấn đề liên quan khí hậu và hệ thống tiêu chí khí hậu phục vụ phát triển du lịch; Đặc điểm sinh khí hậu và hiện trạng hoạt động du lịch huyện phú lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Thành lập bản đồ sinh khí hậu và đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch huyện Phú lộc Thừa Thiên Huế.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447