Đánh giá chất lượng nước sông Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị Dựa vào chỉ số chất lượng nước (WQI) phục vụ quản lý môi trường

Luận văn trình các nội dung sau: Xác định đƣợc hiện trạng chất lượng nước sông Vĩnh Định; Phân loại, phân vùng chất lượng nước sông Vĩnh Định; Đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng nước sông Vĩnh Định.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447