Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở thành phố Huế

Xác định được hệ số phát sinh của chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở thành phố Huế. Đưa ra được thành phần của chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở thành phố Huế. Đánh giá được sự tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng đến mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở thành phố Huế.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447