Đặc trưng cấu trúc, hình thái, tính chất hạt nano từ tính Fe3O4 tổng hợp bằng phương pháp phân hủy nhiệt

Hạt nano từ tính Fe3O4 được tổng hợp bằng phương pháp phân hủy nhiệt sắt (III) acetylacetonate (Fe(acac)3) trong dung môi hữu cơ, sau đó chuyển pha và bọc bằng poly acrylic acid (PAA). Các đặc trưng của mẫu bột và mẫu chất lỏng được khảo sát bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ hồng ngoại (FTIR), kỹ thuật từ kế mẫu rung (VSM) và phân tích nhiệt (TGA).