Đa dạng sinh học

Trình bày được các khái niệm về đa dạng sinh học và các giá trị đa dạng sinh học.
- Giải thích được sự suy thái và các nguyên nhân chính gây ra suy thoái đa dạng sinh học..