Chuyên mục "tin nóng 24h" trên báo tuổi trẻ online

Khảo sát và chỉ rõ nội dung và hình thức của Chuyên mục "tin nóng 24h". Bên cạnh đó đưa ra được những giải pháp nâng cao chất lượng thông tin trên báo chí hiện nay.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447