Chuyển đổi truy vấn hướng đối tượng sang truy vấn quan hệ

Mô tả khái niệm chung nhất của các mô hình quan hệ và ngôn ngữ truy vấn SQL; giới thiệu các khái niệm chung của mô hình hướng đối tượng và trình bày ngôn ngữ truy vấn đối tượng (OQL) chuẩn của nhóm ODMG; trình bày các quy tắc chuyển đổi mô hình quan hệ sang mô hình hướng đối tượng - các quy tắc chuyển đổi ngôn ngữ truy vấn hướng đối tượng OQL chuẩn của nhóm ODMG sang ngôn ngữ truy vấn quan hệ SQL