Chiến khu Hòa Mỹ và chiến khu Dương Hòa (Thừa Thiên Huế) trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947- 1954)

Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của chiến khu Hòa Mỹ, chiến khu Dương Hòa (Thừa Thiên Huế) trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 – 1954). Chương 2: Hoạt động của chiến khu Hòa Mỹ, chiến khu Dương Hòa trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 – 1954).
Chương 3: Đặc điểm, vai trò và kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động của
chiến khu Hòa Mỹ, chiến khu Dương Hòa (1947 – 1954).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447