Chiến khu Ba Lòng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1954)

Nghiên cứu chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp (1947- 1954) nhằm phản ánh quá trình ra đời, tổ chức hoạt động và vai trò của chiến khu Ba Lòng. Đồng thời khẳng định những giá trị to lớn của Chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1954).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447