Chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1947 - 1954)

Chương 1: Quá trình ra đời Chiến khu Ba Lòng ở Quảng Trị. Chương 2: Tổ chức, hoạt động Chiến khu Ba Lòng. Chương 3: Đặc điểm, vai trò và bài học kinh nghiệm.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447