Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của Sr2Al2SiO7: Eu, RE3+

Luận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về các hiện tượng phát quang và các cơ chế động học được sử dụng để giải thích các hiện tượng này. Bên cạnh đó, các đặc trưng
cấu trúc của mạng tinh thể strontium alumino-silicate Sr2Al2SiO7 (SAS) và đặc trưng phát quang của các ion đất hiếm cũng được trình bày. Nghiên cứu sử dụng giản đồ tọa độ cấu hình để giải thích các quá trình chuyển dời hấp thụ và bức xạ của vật liệu theo quan điểm cổ điển và cơ học lượng tử. Chương 2: Mô tả quy trình, cách thức chế tạo vật liệu bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Trình bày hệ thống các mẫu vật liệu chế tạo đƣợc và các kỹ thuật thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu. Chương 3: Trình bày các kết quả nghiên cứu về tính chất phát quang của các hệ mẫu Sr2Al2SiO7: Eu,