Các hình thức kinh doanh báo chí ở Việt Nam những năm gần đây

Gồm 3 chương: 1. Những vấn đề chung về kinh doanh báo chí; 2. Các hình thức kinh doanh báo chí ở Việt Nam; 3. Đặc trưng và xu hướng phát triển nền báo chí tự chủ tài chính ở Việt Nam.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447