Bước đầu tìm hiểu về Nguyễn Bảo và những bài thơ trong Châu Khê thi tập

Nguyễn Bảo là một nhà thơ - Danh nhân văn hóa. Ông là một trong những người có công lớn trong việc phò tá nhà Hậu Lê, là người rộng rãi, cẩn thận, giản dị, là danh thần thời bấy giờ. Nguyễn Bảo có tập thơ chữ Hán Châu Khê thi tập được Lê Quý Đôn lựa chọn và biên soạn trong Toàn Việt thi lục. Nghiên cứu văn bản thơ ca chữ Hán của Nguyễn Bảo là một việc làm có ý nghĩa quan trọng để đánh giá, nhận định những giá trị thơ ca Nguyễn Bảo, cũng như những đóng góp của ông trong nền văn học dân tộc.