Bước đầu nghiên cứu đa dạng thành phần loài nấm lớn tại đồi Thiên An, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung gồm: Tổng quan tài liệu; Đối tượng, thời gian, địa điểm và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận và kiến nghị.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447