Biểu diễn các lược đồ ER thời gian bằng logic mô tả

Nghiên cứu tổng quan về cơ sở dữ liệu có yếu tố thời gian và giới thiệu các mô hình thời gian. Tìm hiểu logic mô tả. Mô hình hóa mô hình ER thời gian. Ứng dụng logic mô tả trong mô hình hóa mô hình Timeer.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447