Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Nội dung "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn" gồm các kiến thức về quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam, giúp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.