Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

Tham khảo "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn" để tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội.