Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

"Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số - giới hạn - liên tục" được biên soạn giúp người học nắm được kiến thức về hàm số một biến số; dãy số; giới hạn; sự liên tục của hàm số.