Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 18 - TS.Nguyễn Bá Ngọc

Mời các bạn cùng tìm hiểu 'Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 18' do TS.Nguyễn Bá Ngọc biên soạn với vấn đề tìm kiếm trên Web hướng đến trình bày những đặc điểm Web; khó khăn với tìm kiếm trên Web; sao lưu Web; đặc điểm đồ thị Web; những thuộc tính đồ thị cơ bản;...