Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần B

Học phần B: Tạo hình ảnh và văn bản trong Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6 giúp người học tìm hiểu ảnh vector và bitmap, cách tạo tài liệu mới, nắm được thiết lập tùy chọn công cụ và tạo một shape, tái định hình đối tượng, thay đổi shape, sao chép và biến đổi đối tượng. Bên cạnh đó, bài giảng còn hướng dẫn cách sử dụng các bảng thiết kế, tạo văn bản và thay đổi văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.