Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân - TS Trần Thị Như Quỳnh

Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nhằm mục tiêu: trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về nguyên lý sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, nâng cao nhận thức cho người học.