Bài giảng lý thuyết môn Ký sinh trùng y học: Phần 1 - ThS. Hứa Văn Phúc (ĐH Y dược Thái Nguyên)

Bài giảng lý thuyết môn Ký sinh trùng y học - Phần 1: Đại cương về ký sinh trùng có mục tiêu giúp các bạn sinh viên trình bày được các khái niệm cơ bản về ký sinh trùng, vật chủ và hiện tượng ký sinh, mô tả được những đặc điểm cơ bản về hình thái, sinh thái và phân loại ký sinh trùng, nêu được các đặc điểm dịch tễ bệnh ký sinh trùng ở Việt Nam, các tác hại chủ yếu do ký sinh trùng gây ra, các phươn pháp chuẩn đoán và nguyên tắc điều trị bệnh ký sinh trùng cũng như biện pháp phòng chống bệnh ký sinh trùng.