Bài giảng 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment: Chương 11 - ThS. Trần Bá Nhiệm (Biên soạn)

Chương 11 trình bày những kiến thức về kiểm soát hiệu suất server. Những nội dung quan trọng cần nắm bắt trong chương này gồm có: Xác định tầm quan trọng của việc theo dõi hiệu suất server, dùng Task Manager để kiểm soát hiệu suất server và cách dùng các tài nguyên, dùng Event Viewer để nhận định các sự cố,...và các nội dung liên quan khác.