Bài giảng 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment: Chương 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm (Biên soạn)

Bài giảng chương 1 giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Windows Server 2003. Mục tiêu của chương này gồm: Phân biệt sự khác nhau của các phiên bản Windows Server 2003; giải thích vai trò của Server và mô hình mạng Windows Server 2003; xác định các khái niệm liên quan đến quản trị, bảo trì Windows Server 2003; giải thích các khái niệm về dịch vụ danh bạ (Active Derectory).