Ảnh hưởng của nồng độ ẺUROPIUM đến đặc trưng quang phổ Ca2Al2SiO7

Luận văn gồm có 3 chương: Chương I: Tổng quan lý thuyết Trong chương này chúng tôi trình bày tổng quan lí thuyết về hiện tượng phát
quang, cơ sở về vật liệu silicate alumino kiềm thổ pha tạp các nguyên tố đất hiếm và một số nội dung khác liên quan; Chương II: Kỹ thuật thực nghiệm chế tạo và các phép đo khảo sát vật liệu Trong chương này chúng tôi trình bày cụ thể về phương pháp chế tạo vật liệu, các kỹ thuật thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu; Chương III: Kết quả và thảo luận.