• Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2(tt): Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2(tt): Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm theo hướng; công thức Taylor, Maclaurint; cực trị của hàm nhiều biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p husc 29/06/2020 8 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3.1: Tích phân (tt)

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3.1: Tích phân (tt)

  Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   35 p husc 29/06/2020 8 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2.2: Ứng dụng Đạo hàm

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2.2: Ứng dụng Đạo hàm

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Ứng dụng đạo hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Taylor Maclaurint, quy tắc Lôpital, khảo sát, vẽ đồ thị hàm số. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   53 p husc 29/06/2020 8 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 4: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và tính chất, biểu diễn quan hệ, quan hệ tương đương – Đồng dư, quan hệ thứ tự - Biểu đồ Hass. Cuối mỗi phần đều có phần bài tập đề người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   43 p husc 30/07/2020 8 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Trong chương này người học sẽ học về: Các thành phần có tính chất nhớ (Chốt, Flip-flop, thanh ghi,…), kết hợp các thành phần tổ hợp và thành phần tính chất nhớ để tạo nên các mạch tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p husc 30/07/2020 7 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các công logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Cổng logic cơ bản AND, OR, NOT; cổng logic NAND và NOR; đại số Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p husc 30/07/2020 7 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số nhị phân, biểu diễn số có dấu, biểu diễn các loại số khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p husc 30/07/2020 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 3: Phương pháp đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập hợp và hàm số, các nguyên lý đếm, lý thuyết tổ hợp, nguyên lý Dirichlet, hệ thức truy hồi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p husc 30/07/2020 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Đại số Boole" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm Boole và biểu thức Boole, khai triển hàm Boole, mạch logic, tối thiểu hóa hàm Boole. Cuối mỗi phần đều có phần bài tập đề người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   38 p husc 30/07/2020 7 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 4 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 4 - Võ Đức Hoàng

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hàm" là cung cấp kiến thức giúp người học có thể trình bày kỹ thuật lập trình bằng phương pháp hàm, cách thức phân tích bài toán thành các hàm con, giới thiệu về hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p husc 30/07/2020 7 0

 • Bài giảng Lập trình C: Bài 2 - Võ Đức Hoàng

  Bài giảng Lập trình C: Bài 2 - Võ Đức Hoàng

  Mục tiêu của bài giảng là giới thiệu ngôn ngữ lập trình, sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình, cấu trúc và cách thực thi chương trình, các khái niệm, ký hiệu, quy tắc trong, kiểu dữ liệu cơ sở, các toán tử, các hàm thư viện C cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p husc 30/07/2020 7 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 7: Chuỗi số, chuỗi luỹ thừa

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 7: Chuỗi số, chuỗi luỹ thừa

  Bài này cung cấp co người học những kiến thức cơ bản về chuỗi số, chuỗi luỹ thừa. Nội dung trình bày gồm có: Khái niệm chuỗi số, chuỗi không âm, chuỗi có dấu tuỳ ý, hội tụ tuyệt đối, chuỗi đan dấu, tiêu chuẩn Leibnitz, chuỗi luỹ thừa, bán kính và miền hội tụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p husc 29/06/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số