• Ebook Expert Systems and Geographic Information Systems for Impact Assessment

  Ebook Expert Systems and Geographic Information Systems for Impact Assessment

  Impact Assessment is becoming part and parcel of an increasing number of development proposals in the UK and Europe. As the practice of Impact Assessment develops it becomes more standardized and good practice starts to be defined. However, the quality of Impact Assessment is still far from satisfactory. Expert Systems and GIS for Impact Assessment discusses the potential of integrating these two well known computer technologies to help with...

   395 p husc 23/08/2015 121 2

 • Giáo trình Dao động kỹ thuật – KS. Thái Văn Nông, TS. Nguyễn Văn Nhanh

  Giáo trình Dao động kỹ thuật – KS. Thái Văn Nông, TS. Nguyễn Văn Nhanh

  Giáo trình có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người học các vấn đề chung về dao động kỹ thuật, dao động của hệ một bậc tự do, dao động của hệ nhiều bậc tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p husc 30/10/2018 118 2

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 12: Reactions of alkenes

  Lecture Organic chemistry - Chapter 12: Reactions of alkenes

  Lecture Organic chemistry - Chapter 12: Reactions of alkenes. In this chapter, the following content will be discussed: Addition reactions of alkenes, catalytic hydrogenation, electrophilic additions, hydroboration-oxidation,...and other contents.

   52 p husc 25/07/2016 113 1

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 8: Alcohols

  Lecture Organic chemistry - Chapter 8: Alcohols

  Lecture Organic chemistry - Chapter 8: Alcohols. The main contents of this chapter include all of the following: Ethanol, cyclic alcohols are called cycloalkanols, physical properties, hydrogen bonding, synthesis of alcohols R-OH,...and other contents.

   36 p husc 25/07/2016 113 1

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 5: Image and mirror image

  Lecture Organic chemistry - Chapter 5: Image and mirror image

  Lecture Organic chemistry - Chapter 5: Image and mirror image. This chapter includes contents: Image and mirror image of limonene, a new type of stereoisomerism, enantiomers, stereocenters, asymmetric carbon: No mirror plane, symmetry in nature, the polarimeter,...and other contents.

   57 p husc 25/07/2016 108 1

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 20: Carboxylic acid derivatives

  Lecture Organic chemistry - Chapter 20: Carboxylic acid derivatives

  Lecture Organic chemistry - Chapter 20: Carboxylic acid derivatives. The main contents of this chapter include all of the following: Inductive effects, resonance effects, acyl halides, reactions, anhydrides, esters, amides

   43 p husc 25/07/2016 107 1

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 3: Radical halogenation

  Lecture Organic chemistry - Chapter 3: Radical halogenation

  Chapter 3 provides knowledge of radical halogenation. The main contents of this chapter include all of the following: Radical halogenation and bond strength, bond dissociation energy tables, C-H bond strengths, structure of alkyl radicals, hyperconjugation, more neighboring bonds: more hyperconjugation, radical halogenation:methane and chlorine,...

   23 p husc 25/07/2016 107 1

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 19: Carboxylic acids

  Lecture Organic chemistry - Chapter 19: Carboxylic acids

  Lecture Organic chemistry - Chapter 19: Carboxylic acids. The following will be discussed in this chapter: Naming: alkanoic acids, resonance, acidity, oxidation of primary alcohols and aldehydes, carbonation: organometallic reagents and carbon dioxide, nitrile hydrolysis,...and other contents.

   34 p husc 25/07/2016 106 1

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 16: Electrophilic attack on derivatives of benzene

  Lecture Organic chemistry - Chapter 16: Electrophilic attack on derivatives of benzene

  Lecture Organic chemistry - Chapter 16: Electrophilic attack on derivatives of benzene. This chapter presents the following content: Donors and acceptors, induction and resonance, induction, resonance, disubstituted benzenes-higher substitution, the strongest activator wins,...and other contents.

   31 p husc 25/07/2016 106 1

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 26: Amino acids

  Lecture Organic chemistry - Chapter 26: Amino acids

  In nature, the most common representatives are 2-amino acids (α-amino acids) with the general formula RCH(NH2)COOH. This chapter provides knowledge of amino acids. The main contents of this chapter include all of the following: structure and properties of amino acids, synthesis of amino acids: a combination of amine and carboxylic acidchemistry,...and other contents.

   37 p husc 25/07/2016 103 1

 • Lecture Organic chemistry - Chapter 25: Heterocycles

  Lecture Organic chemistry - Chapter 25: Heterocycles

  Lecture Organic chemistry - Chapter 25: Heterocycles. In this chapter, the following content will be discussed: Intramolecular SN2 reaction, special reaction for oxacyclopropanes, heterocyclopentadienes: pyrrole, furan, and thiophene; synthesis of heterocyclopentadienes,...and other contents.

   22 p husc 25/07/2016 100 1

 • Áp dụng bộ lọc Kalman để nâng cao độ chính xác đo GPS động

  Áp dụng bộ lọc Kalman để nâng cao độ chính xác đo GPS động

  Bài báo thảo luận về ứng dụng bộ lọc Kalman cho những chuyển động ngẫu nhiên theo thời gian của vị trí điểm thu GPS. Chuyển động của máy thu GPS là một mô hình trạng thái không gian với thời gian biến động. Mô hình trạng thái không gian thường được biểu diễn bởi phương trình vi phân tuyến tính kèm nhiễu trắng.

   12 p husc 30/11/2018 96 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số