• Giáo trình Hóa đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Hóa đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Hóa đại cương A1 gồm có 4 chương. Phần 1 giáo trình sau đây cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử và hệ thống bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p husc 31/08/2021 23 0

 • Giáo trình Giải tích phức nâng cao (Tài liệu dành cho học viên Cao học ngành Toán)

  Giáo trình Giải tích phức nâng cao (Tài liệu dành cho học viên Cao học ngành Toán)

  Bài giảng Giải tích phức nâng cao chủ yếu được dùng như là tài liệu học tập chính cho học viên Cao học các ngành Toán lý thuyết và Ứng dụng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh. Mục tiêu chính của tài liệu là tập trung vào những kết quả định tính cơ bản nhất của Lý thuyết hàm chỉnh hình mà có thể học viên đã được...

   110 p husc 31/08/2021 17 0

 • Giáo trình Phương trình đạo hàm riêng

  Giáo trình Phương trình đạo hàm riêng

  Giáo trình Phương trình đạo hàm riêng nhằm giúp sinh viên bước đầu làm quen với lĩnh vực giải số phương trình đạo hàm riêng, chúng tôi biên soạn phần đọc thêm hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm Matlab để giải số các phương trình đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   213 p husc 31/08/2021 14 0

 • Giáo trình Giải tích hàm nhiều biến

  Giáo trình Giải tích hàm nhiều biến

  Giáo trình Giải tích hàm nhiều biến được biên soạn dành cho sinh viên trong giai đoạn đào tạo cơ bản, gồm 5 chương. Chương 1 và chương 2 giới thiệu các khái niệm cơ bản về giới hạn, liên tục, sự khả vi và vi phân của hàm nhiều biến. Ứng dụng của phép tính vi phân hàm nhiều biến được trình bày trong chương 3. Chương 4 và chương 5 đề cập đến...

   334 p husc 31/08/2021 14 0

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Địa lý kinh tế - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Địa lý kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Việt Nam trong hệ thống phân công lao động quốc tế; Các nguồn lực phát triển của Việt Nam; Tổ chức lãnh thổ việt nam; Tổ chức lãnh thổ của các ngành kinh tế tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p husc 31/08/2021 16 0

 • Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 2 - Cao Trường Sơn

  Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 2 - Cao Trường Sơn

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 2 trình bày những kiến thức cơ bản về kiểm toán chất thải như: Kiểm toán chất thải công nghiệp; kiểm toán rác thải sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p husc 31/08/2021 16 0

 • Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1 - Cao Trường Sơn

  Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1 - Cao Trường Sơn

  Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về kiểm toán môi trường; Cơ sở khoa học của kiểm toán môi trường; Quy trình kiểm toán môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p husc 31/08/2021 15 0

 • Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 2 - Đặng Vũ Bình

  Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 2 - Đặng Vũ Bình

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Viết đề cương đề tài nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp; nhận xét, đánh giá một bài báo khoa học; tìm kiếm tài liệu khoa học; tạo thư viện và quản lý tài liệu tham khảo bằng phần mềm endnote; trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo...

   44 p husc 31/08/2021 15 0

 • Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 1 - Đặng Vũ Bình

  Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 1 - Đặng Vũ Bình

  Giáo trình Viết tài liệu khoa học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nghiên cứu khoa học và tài liệu khoa học; văn phong khoa học; đề cương và kết quả nghiên cứu; tên đề tài; đặt vấn đề; tổng quan tài liệu; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.

   88 p husc 31/08/2021 23 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 Kiểm định giả thuyết cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng; Kiểm định cho kỳ vọng - σ2 đã biết; Kiểm định 1 mãu cho kỳ vọng; Kiểm định cho tỷ lệ; Kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ; Kiểm định cho phương sai; Kiểm định 2 mẫu cho kỳ vọng;...Mời các bạn cùng...

   17 p husc 29/09/2021 1 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 Thống kê - Ước lượng tham số cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số lý do không thể khảo sát toàn bộ tổng thể; Biểu diễn dữ liệu; Mẫu ngẫu nhiên; Các đặc trưng mẫu; Tính tham số đặc trưng mẫu-máy CASIO FX570 ES; Xác định ước lượng điểm; Ước lượng khoảng cho kỳ vọng;...Mời các bạn...

   17 p husc 29/09/2021 3 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 Biến ngẫu nhiên nhiều chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ sở; Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc; Kỳ vọng và phương sai của các thành phần; Hiệp phương sai và hệ số tương quan; Hàm của một biến ngẫu nhiên;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p husc 29/09/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số