• Chức năng của giới từ trong tiếng Việt

  Chức năng của giới từ trong tiếng Việt

  Khảo sát hệ thống giới từ tiếng Việt trên cả hai bình diện ngữ pháp và ngữ nghĩa để tìm ra những đặc điểm của giới từ và chức năng của giới từ trong tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   4 p husc 30/03/2015 72 1

 • Nghiên cứu một số giải thuật lập lịch nhóm dựa trên lý thuyết đồ thị trên mạng chuyển mạch chùm quang

  Nghiên cứu một số giải thuật lập lịch nhóm dựa trên lý thuyết đồ thị trên mạng chuyển mạch chùm quang

  Tổng quan về mạng quang và kỹ thuật ghép kênh bước sóng; giới thiệu mạng chuyển mạch chùm quang. Nghiên cứu một số thuật lập lịch nhóm dựa trên lý thuyết đồ thị trong mạng chuyển mạch chùm quang. Phân tích đánh giá các giải thuật lập lịch nhóm dựa trên đồ thị. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054...

   5 p husc 30/03/2015 79 1

 • Nghiên cứu một số phương pháp xác thực văn bản điện tử dựa trên lý thuyết mật mã

  Nghiên cứu một số phương pháp xác thực văn bản điện tử dựa trên lý thuyết mật mã

  Tìm hiểu một số phương pháp xác thực văn bản điện tử dựa trên lý thuyết mật mã. Nghiên cứu mô phỏng và cài đặt các thuật toán để kiểm nghiệm lại quá trình xác thực các văn bản điện tử. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 30/03/2015 76 1

 • Hành động phản bác trong tiếng Việt

  Hành động phản bác trong tiếng Việt

  Tìm hiểu các sách lược phản bác trong tiếng Việt; Nghiên cứu và làm sáng tỏ giá trị của hành động phản bác trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Việt từ góc độ nội dung và chức năng; Tìm hiểu cấu trúc ngôn ngữ học của hành động phản bác trong tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440...

   11 p husc 30/03/2015 84 1

 • Địa danh làng xã Thừa Thiên Huế từ góc độ ngôn ngữ học

  Địa danh làng xã Thừa Thiên Huế từ góc độ ngôn ngữ học

  Luận văn nghiên cứu tổng quan địa danh làng xã Thừa Thiên Huế dưới góc độ ngôn ngữ; Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo địa danh làng xã, đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa thông qua các địa danh và sự biến đổi địa danh Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   4 p husc 30/03/2015 102 4

 • Nghiên cứu Cơ sở dữ liệu suy diễn xác suất

  Nghiên cứu Cơ sở dữ liệu suy diễn xác suất

  Nghiên cứu về cơ sở dữ liệu suy diễn xác suất; Ngữ nghĩa của cơ sở dữ liệu suy diễn xác suất; Lý thuyết chứng minh của cơ sở dữ liệu suy diễn xác Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 30/03/2015 64 1

 • Đặc điểm ngôn ngữ thơ trên điện Thái Hoà

  Đặc điểm ngôn ngữ thơ trên điện Thái Hoà

  Nghiên cứu và giới thiệu một cách có hệ thống, đầy đủ toàn bộ phần thơ chữ Hán trên điện Thái Hòa; Chỉ ra những đặc điểm sử dụng từ ngữ trong thơ (được giới hạn chủ yếu là một số lớp từ ngữ trong ngôn ngữ thơ) trên di tích điện Thái Hòa, nhất là lớp từ nghi thức, hành chính, tổ chức nhà nước vốn xuất hiện không phổ biến...

   10 p husc 30/03/2015 110 4

 • Sự biến đổi từ vựng Tiếng Việt từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX

  Sự biến đổi từ vựng Tiếng Việt từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX

  Nghiên cứu hệ thống từ tiếng Việt thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX trên các phương diện vốn từ, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm nguồn gốc và khuynh hướng biểu hiện; Sự biến đổi của từ vựng tiếng Việt từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX trên cả phương diện hình thức, phương diện ngữ nghĩa và một số đặc trưng cơ bản của diễn...

   4 p husc 30/03/2015 51 2

 • Đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của từ ngữ chỉ ẩm thực trong tiếp Pháp ( so sánh với tiếng Việt)

  Đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của từ ngữ chỉ ẩm thực trong tiếp Pháp ( so sánh với tiếng Việt)

  Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của từ ngữ chỉ ẩm thực trong tiếp Pháp và tiếng Việt ở các cấp độ có liên quan đến phong tục, văn hóa ẩm thực; Tìm hiểu bản sắc văn hóa của người Pháp và người việt qua ngôn ngữ ẩm thực. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   9 p husc 30/03/2015 88 2

 • Tìm hiểu một số phương tiện ngôn ngữ gây cười trong truyện cười dân gian tiếng Anh (so sánh với truyện cười dân gian tiếng Việt)

  Tìm hiểu một số phương tiện ngôn ngữ gây cười trong truyện cười dân gian tiếng Anh (so sánh với truyện cười dân gian tiếng Việt)

  Giới thiệu một số phương tiện trên ngôn ngữ gây cười (phương tiện ngữ âm, phương tiện Từ vựng - ngữ nghĩa, phương tiện ngữ pháp...) trong truyện cười dân gian tiếng Anh; So sánh truyện cười dân gian tiếng Anh với tiếng Việt ở các hiện tượng (trùng âm, từ trái nghĩa, từ đồng âm khác nghĩa, từ đồng nghĩa, từ gần âm, từ đa nghĩa, câu tỉnh...

   3 p husc 30/03/2015 117 4

 • So sánh đối chiếu đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của một số động từ chuyển động trong tiếng Nga và tiếng Việt

  So sánh đối chiếu đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của một số động từ chuyển động trong tiếng Nga và tiếng Việt

  Tìm những nét tương đồng và khác biệt về đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của một số động từ chuyển động trong tiếng Nga và tiếng Việt, từ đó giúp việc học tập và dạy nhóm động từ biểu thị chuyển động tiếng Nga của người Việt; Làm rõ những đặc điểm về loại hình ngôn ngữ và một số nét đặc trưng về văn hóa của người Nga và...

   2 p husc 30/03/2015 89 1

 • Đặc trưng ngôn ngữ - tín hiệu thẩm mỹ trong ca dao Phú Yên

  Đặc trưng ngôn ngữ - tín hiệu thẩm mỹ trong ca dao Phú Yên

  Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ - tín hiệu thẩm mỹ trong ca dao Phú Yên; Chỉ ra hình thức biểu hiện, giá trị thẩm mỹ và sắc thái địa phương của ca dao Phú Yên; Phát hiện những đóng góp mói của thơ ca hiện đại Phú Yên đối với văn học địa phương. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543....

   4 p husc 30/03/2015 105 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số