• Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 0 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 0 - Nguyễn Thanh Sơn

  Nội dung chisng trong chương này trình bày một số nội dung như: một số thuật ngữ, hệ tiên đề, tiên đề hình học Euclide, tính chất của hệ tiên đề, phương thức xác định tập hợp, các tập hợp số,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   23 p husc 31/05/2019 25 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 1 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 1 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 1 trình bày một số nội dung tổng quan về lý luận toán học như: Lịch sử logic, định nghĩa logic, logic & tôn giáo, mục tiêu của logic, phân loại logic,... Mời các bạn tham khảo.

   25 p husc 31/05/2019 27 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 1) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 1) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 2 trình bày về luận lý mệnh đề. Các nội dung chính trong chương này gồm: Cấu trúc của luận lý mệnh đề, suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề, ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề. Phần 1 sau đây tập trung thảo luận về cấu trúc của luận lý mệnh đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p husc 31/05/2019 34 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 2) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 2) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 2 (phần 2) tập trung thảo luận về suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   45 p husc 31/05/2019 27 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 3) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 3) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 2 (phần 3) trang bị cho người học những kiến thức về ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Gán thực trị, diễn dịch, thực trị của một công thức, bảng thực trị, thủ tục số học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p husc 31/05/2019 24 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 4) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 2 (phần 4) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 2 (phần 4) tiếp tục trình bày những kiến thức liên quan đến ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề. Các nội dung trong phần này gồm có: Soundness và Completeness, Proof theory. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p husc 31/05/2019 30 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 3 (phần 1) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 3 (phần 1) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 3 trình bày về luận lý vị từ. Chương này gồm có 4 phần. Phần 1 sau đây sẽ tập trung giới thiệu về cấu trúc của luận lý vị từ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   48 p husc 31/05/2019 31 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 3 (phần 2) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 3 (phần 2) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 3 (phần 2) thảo luận về suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ. Những nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Cây phân tích, hiện hữu, thay thế, điều kiện thay thế, suy luận tự nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p husc 31/05/2019 29 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 3 (phần 3) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 3 (phần 3) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 3 (phần 3) cung cấp những kiến thức về ngữ nghĩa của luận lý vị từ. Trong chương này gồm có những nội dung cụ thể như sau: Diễn dịch của 1 công thức, đánh giá công thức trong 1 dd, ngữ nghĩa, công thức tương đương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p husc 31/05/2019 25 0

 • Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 3 (phần 4) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic): Chương 3 (phần 4) - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Luận lý Toán học (Mathematical Logic) - Chương 3 (phần 4) trình bày một số kiến thức về phân giải trong luận lý vị từ như: Tính hằng sai, dạng chuẩn Skolem, mệnh đề, nguyên tắc phân giải,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p husc 31/05/2019 30 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 1: Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 1: Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính

  Chương này trình bày cách xây dựng mô hình quy hoạch tuyến tính của những bài toán dạng đơn giản. Đây là những kiến thức quan trọng để xây dựng mô hình cho những bài toán phức tạp hơn trong thực tế sau này. Các khái niệm về ‘’ lồi’’ đuợc trình bày để làm cơ sở cho phương pháp hình học giải quy hoạch tuyến tính. Một ví dụ mở đầu...

   28 p husc 25/02/2019 36 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 2: Giải thuật đơn hình

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 2: Giải thuật đơn hình

  Chương này trình bày một cách chi tiết nội dung của giải thuật đơn hình. Sau phần cơ sở lý thuyết của giải thuật là các ví dụ tương ứng. Các ví dụ được trình bày đúng theo các bước của giải thuật. Kiến thức trong chương này cần thiết cho việc lập trình giải quy hoạch tuyến tính trên máy tính.

   36 p husc 25/02/2019 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số