• Phương trình nghiệm nguyên

  Phương trình nghiệm nguyên

  Phương trình nghiệm nguyên bài giảng và bài tập

   10 p husc 09/02/2012 31 2

 • Bài tập khối đa diện

  Bài tập khối đa diện

  Chứng minh hai đường thằng song song: có thể sử dụng 1 trong các cách sau: + Chứng minh 2 đường thẳng đó đồng phẳng, rồi áp dụng phương pháp chứng minh song song trong hình học phẳng ( như tích chất đường trung bình, định lý talet đảo,...) + Chứng minh 2 đường thẳng đó cùng song song với đường thẳng thứ 3 + Áp dụng các định lý về giao tuyến song...

   15 p husc 08/02/2012 68 2

 • Bài tập đại số tổ hợp

  Bài tập đại số tổ hợp

  VD: có 4 con đường nối liền điềm A và điểm B, có 3 con đường nối liền điểm B và điểm C. Ta muốn đi từ A đến C qua B, rồi từ C trở về A cũng đi qua B. Hỏi có bao nhiêu cách chọn lộ trình đi và nếu ta không muốn dùng đường đi làm đường về trên của hai chặng AB và BC

   11 p husc 08/02/2012 67 2

 • Bài toán hình học không gian

  Bài toán hình học không gian

  Tài liệu tham khảo về bài toán hình học không gian dành cho học sinh lớp 12

   22 p husc 08/02/2012 57 2

 • Đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  Đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  Mục tiêu: + Trình bày các định lý sử dụng đạo hàm để nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất trong việc khảo sát sự biến thiên của hàm số như đồng biến, nghịch biến, cực đại, cực tiểu... + Giới thiệu cách sử dụng công cụ đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm số thường gặp

   102 p husc 08/02/2012 71 3

 • Tổ hợp xác suất

  Tổ hợp xác suất

  Giúp học sinh: + Vận dụng được hai quy tắc đếm cơ bản trong những tình huống thông thường. Biết được khi sử dụng quy tắc cộng, khi sử dụng quy tắc nhân. + Biết phối hợp hai quy tắc này trong việc giải các bài toán tổ hợp đơn giản.

   37 p husc 08/02/2012 54 2

 • Quan hệ vuông góc

  Quan hệ vuông góc

  I) Hai đường thẳng a và b vuông góc nhau: 1) Tích vô hướng của hai véc-tơ: a.b = a . b . cos ( a, b ) 2) Ứng dụng của tích vô hướng: Xác định góc giữa hai vectơ: cos( a, b ) = a.b a .b 3) Chứng minh hai đường thẳng a và b vuông góc nhau: * Cách 1: áp dụng định nghĩa: 0 a ⊥ b ⇔ (a, b) = 90 . * Cách 2: a ⊥ b ⇔ u.v = 0 ( u, v là các véc-tơ chỉ phương của a và b) * *...

   20 p husc 08/02/2012 67 2

 • Phương pháp giải toán Tích Phân

  Phương pháp giải toán Tích Phân

  Nhắc lại Giới hạn – Đạo hàm – Vi phân

   152 p husc 08/02/2012 60 3

 • Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  § 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng A. Tóm tắt giáo khoa . 1. Vectơ n khác 0 vuông góc đường thẳng ∆ gọi là vectơ pháp tuyến (VTPT) của ∆ . •Phương trình của đường thẳng qua M0( x0 ; y0 ) và có VTPT n = (a ; b) là : a(x – x0) + b(y – y0) •Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng : ax + by + c = 0 trong đó n = (a ; b) là một VTPT . n •∆...

   101 p husc 08/02/2012 64 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số