• Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam

    Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam

    Từ việc làm rõ quan hệ giữa khái niệm “không” và thuyết tính không trong triết học Phật giáo, tác giả bài viết Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam lược khảo sự phát triển tư tưởng về tính không và đi sâu phân tích nội dung thuyết tính không như một chủ thuyết độc đáo của Phật giáo...

     10 p husc 31/10/2016 71 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số