• Chuyển biến kinh tế - xã hội ở huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) giai đoạn 1990 - 2015.

  Chuyển biến kinh tế - xã hội ở huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) giai đoạn 1990 - 2015.

  Nghiên cứu vấn đề chuyển biến kinh tế - xã hội của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình từ: Vai trò lãnh đạo của Đảng; sự điều hành của các cấp chính quyền; Hoạt động của các tổ chức kinh tế - xã hội và của nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh đến những thành tựu đạt được trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện...

   15 p husc 31/05/2017 94 5

 • Quyền lực mềm trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc (2002 - 2012).

   Quyền lực mềm trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc (2002 - 2012).

  Nghiên cứu quyền lực mềm trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc (2002-2012). Nhứng cơ sở về chính trị - ngoại giao, kinh tế - xã hội, quân sự quốc phòng, tư tưởng và bối cảnh quốc tế, khu vực có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoạch định và thực thi quyền lực mềm trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Tiến trình thực thi quyền lực mềm...

   18 p husc 31/05/2017 73 1

 • Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Philippines (1991 - 2014).

  Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Philippines (1991 - 2014).

  Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Philippines giai đoạn 1991 - 2014 trên tất cả các lĩnh vực an ninh, chính trị và kinh tế. Phân tích chính sách của Mỹ đối với Philippines đã tác động đến khu vực Đông Nam á như thế nào và tác động đến nước Mỹ ra sao khi có sự thay đổi chính sách đối ngoại sau chiến tranh lạnh. Ghi chú: Tài liệu...

   17 p husc 31/05/2017 83 4

 • Thiên chúa giáo ở đàng trong thời chúa Nguyễn.

  Thiên chúa giáo ở đàng trong thời chúa Nguyễn.

  Tìm hiểu công cuộc truyền giáo, nội dung giáo lý, những di sản mà quá trình du nhập thiên chúa giáo ở đàng trong thời chúa Nguyễn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 29/05/2017 83 3

 • Thủ công nghiệp đàng trong thời chúa Nguyễn (1558 - 1777).

  Thủ công nghiệp đàng trong thời chúa Nguyễn (1558 - 1777).

  Khái quát đàng trong thời chúa Nguyễn. Làm rõ về lịch sử, tình hình thủ công nghiệp đàng trong thời chúa Nguyễn (1558-1777). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   124 p husc 29/05/2017 81 3

 • Giao thông vận tải đàng trong thời chúa Nguyễn(1558 - 1777).

  Giao thông vận tải đàng trong thời chúa Nguyễn(1558 - 1777).

  Đề cập hệ thống về giao thông vận tải trước thời kỳ chúa Nguyễn. Đồng thời tác giả phân tích, hệ thống các tuyến giao thông đường thủy, đường bộ đến phương tiện giao thông vận tải đường thủy, đường bộ, thời gian đi lại giữa các tuyền đường giao thông vận tải thời chúa Nguyễn (1558 -1777). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   11 p husc 29/05/2017 73 2

 • Chuyển biến du lịch Quảng Bình từ năm 1990 đến năm 2015.

  Chuyển biến du lịch Quảng Bình từ năm 1990 đến năm 2015.

  Giới thiệu những nét khái quát chung về vùng đất Quảng Bình, về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu.Ảnh hưởng của các yếu tố chuyển biến du lịch Quảng Bình từ năm 1990 đến 2015. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   15 p husc 30/12/2016 69 2

 • Chuyển biến kinh tế-xã hội ở huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) giai đoạn 1990-2015.

  Chuyển biến kinh tế-xã hội ở huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) giai đoạn 1990-2015.

  Khái quát tình hình kinh tế-xã hội huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) trước năm 1990. Chuyển biến kinh tế-xã hội huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) giai đoạn 1990-2015. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   15 p husc 30/12/2016 72 2

 • Quyền lực mềm trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc (2002-2012).

  Quyền lực mềm trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc (2002-2012).

  Sử dụng quyền lực mềm trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, để đánh giá về việc triển khai, sử dụng quyền lực mềm trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   18 p husc 30/12/2016 77 1

 • Chính sách đối ngoại cửa Mỹ đối với Philippines (1991-2014).

  Chính sách đối ngoại cửa Mỹ đối với Philippines (1991-2014).

  Cơ sở hình thành chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Philippines (1991-2014). Để đánh giá về chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Philippines. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   17 p husc 30/12/2016 67 2

 • Tình hình Malaya giai đoạn 1786 - 1957

  Tình hình Malaya giai đoạn 1786 - 1957

  Nghiên cứu về tình hình Malaya giai đoạn 1786 - 1957 để phân tích các đặc điểm của tình hình này, những biến động của nó trong tiến trình lịch sử của Malaya. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   11 p husc 07/06/2016 61 2

 • Hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ (2002 - 2014)

  Hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ (2002 - 2014)

  Trình bày mối quan hệ hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ Hàn - Việt (2002 - 2014). Góp phần giải quyết trong mối quan hệ hợp tác, phát triển, dự báo triển vọng của quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam trong những năm tới. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   9 p husc 07/06/2016 71 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số