• Giáo trình Công nghệ chuyển gen ở động vật và thực vật - Trần Quốc Dung

    Giáo trình Công nghệ chuyển gen ở động vật và thực vật - Trần Quốc Dung

    Giáo trình gồm các nội dung sau: công nghệ chuyển gen, vecto và các đặc tính của vecto, các vecto sử dụng để chuyển gen ở động vật, các vecto sử dụng để chuyển gen ở thực vật, các phương pháp chuyển gen, các phương pháp xác định sự hiện diện và biểu hiện của gen ngoại lai, công nghệ chuyển gen ở động vật, công nghệ tạo động vật chuyển gen,...

     220 p husc 09/05/2015 146 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số