• Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Danh mục thành phần các loài côn trùng, cấu trúc thành phần loài côn trùng ở nước ở vườn quốc gia Bạch Mã. Một số họ côn trùng chiếm ưu thê, tính đa dạng sinh thái và dinh dưỡng. Chỉ số đa dạng và chất lượng nước. Mối quan hệ thành phần các loài côn trùng ở nước vùng Bạch mã với các thủy vực khu hệ khác. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   7 p husc 21/04/2015 199 25

 • Điều tra, đánh giá sự ô nhiễm hữu cơ và chất dinh dưỡng nước sông Như Ý - Thành phố Huế

  Điều tra, đánh giá sự ô nhiễm hữu cơ và chất dinh dưỡng nước sông Như Ý - Thành phố Huế

  Khái quát về sông Như Ý, sự ô nhiễm nguồn nước mặt, một số thông số đánh giá chất lượng nước mặt, tiêu chuẩn chất lượng nước mặt; phân tích đánh giá chất lượng nước sông Như Ý: Nguyên nhân gây ô nhiễm, kết quả ước tính tải lượng một số chất ô nhiễm đổ vào sông Như Ý, kết quả phân tích và đánh giá chất lượng nước sông Như...

   7 p husc 16/12/2015 137 14

 • Hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa ở một số đô thị miền Trung Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX

  Hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa ở một số đô thị miền Trung Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX

  Quá trình hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc Việt Nam của các tộc người - quá trình hòa nhập vào các địa phương miền Trung của một tộc người thiểu số đặc biệt là người Hoa; Làm cơ sở cho việc tìm hiểu dấu ấn kinh tế - xã hội của tộc người này ở các đô thị miền Trung Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   8 p husc 13/01/2016 209 10

 • Hoàn chỉnh hệ thống tái sinh cây Cải Xoong (Nasturtium officinale L.) in vitro đề phục vụ chuyển gen

  Hoàn chỉnh hệ thống tái sinh cây Cải Xoong (Nasturtium officinale L.) in vitro đề phục vụ chuyển gen

  Giới thiệu nhân giống vô tính in vitro, một số kết quả nghiên cứu về hệ thống tái sinh in vitro để phục vụi chuyển gen, một số nghiên cứu về cây Cải Xoong. Thiết lập qui trình thích hợp phục vụ chuyển gen vào cây cải xoong. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 21/04/2015 162 10

 • Sử thi Hy Lạp và Ấn Độ với quan niệm nghệ thuật về con người

  Sử thi Hy Lạp và Ấn Độ với quan niệm nghệ thuật về con người

  Giới thiệu sử thi Hy Lạp và sử thi Ấn Độ; quan niệm nghệ thuật của con người về sử thi. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   5 p husc 02/12/2015 161 7

 • Tìm hiểu xạ khuẩn phân giải tinh bột trong ao nuôi tôm ở Đầm Sam, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

  Tìm hiểu xạ khuẩn phân giải tinh bột trong ao nuôi tôm ở Đầm Sam, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

  Báo cáo gồm 4 phần: 1. Tổng quan tài liệu: sự phân bố của vi sinh vật trong các thủy vực; ảnh hưởng các nhân tố vật lý, hóa học, sinh học đến vi sinh vật trong các thủy vực; sụ ô nhiễm thủy vực; tình hình nghiên cứu và ứng dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải; xạ khuẩn, khả năng phân giải tinh bột của xạ khuẩn; 2. Đối tượng, phương...

   6 p husc 06/11/2015 171 7

 • Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi - nhìn từ góc độ thi pháp biểu hiện

  Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi - nhìn từ góc độ thi pháp biểu hiện

  Gồm 3 chương: 1. Kinh thi và người phụ nữ; 2. Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi từ góc độ thi pháp cổ điển; 3. Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi từ góc độ thi pháp hiện đại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 26/10/2015 555 6

 • Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất trũng Nông Sơn - sông Bung phục vụ đào tạo

  Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất trũng Nông Sơn - sông Bung phục vụ đào tạo

  Gồm: 1. Điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn khu vực nghiên cứu; 2. Lịch sử nghiên cứu địa chất khu vực; 3. Địa tầng; 4 Các thành tạo magma; 5. Kiến tạo; 6. Khoáng sản; 7. kết luận và kiến nghị. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 11/01/2016 116 6

 • Điều tra hiện trạng thành phần loài Lan và cách nuôi trồng Lan ở thành phố Huế

  Điều tra hiện trạng thành phần loài Lan và cách nuôi trồng Lan ở thành phố Huế

  Gồm: 1. Tổng quan tài liệu ; 2. Các phương pháp nghiên cứu ; 3. Đối tượng nghiên cứu ; 4. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ; 5. kết quả nghiên cứu và nhận xét: thành phần loài, phân bón và cách nuôi trồng, một số loài Lan có gia strij hiện nay ; 6. Kết luân và đề nghị. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543....

   3 p husc 05/11/2015 148 6

 • Đặc điểm nghệ thuật của văn xuôi Haruki Murakami

  Đặc điểm nghệ thuật của văn xuôi Haruki Murakami

  Chương 1: Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong văn xuôi Haruki Murakami. Chương 2: Nghệ thuật kết cấu trong văn xuôi Haruki Murakami. Chương 3: Nghệ thuật trần thuật trong văn xuôi Haruki Murakami. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   8 p husc 05/03/2019 97 5

 • Nghiên cứu bảo vệ chống ăn mòn thép CT3 bằng màng sơn có chất ức chế trong các môi trường khác nhau

  Nghiên cứu bảo vệ chống ăn mòn thép CT3 bằng màng sơn có chất ức chế trong các môi trường khác nhau

  Khảo sát khả năng bảo vệ thép CT3 trong các môi trường khác nhau: NaCl, Na2SO4 và môi trường nước biển nhân tạo bằng màng sơn có chất ức chế. Kết quả của đề tài cho phép xác định được trong các môi trường nghiên cứu môi trường nào ăn mòn mạnh nhất và khả năng bảo vệ của màng sơn khi có các chất ức chế khác nhau. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   3 p husc 26/10/2015 143 5

 • Tái hòa nhập với đối tượng 05 tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  Tái hòa nhập với đối tượng 05 tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  Gồm 3 chương: 1. Khái quát về tệ nạn mại dâm ở Việt Nam và một số khái niệm liên quan; 2. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với đối tượng 05 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; 3. Một số giải pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với đối tượng 05 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh TT Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   9 p husc 19/11/2015 174 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số