• Nghệ thuật hậu hiện đại trong tiểu thuyết Gabriel García Márquez

   Nghệ thuật hậu hiện đại trong tiểu thuyết Gabriel García Márquez

  Luận án lấy đối tượng nghiên cứu đầu tiên là lý thuyết hậu hiện đại, từ các nhà triết học lập thuyết cho đến các nhà lý luận văn học. Đối tượng nghiên cứu thứ hai là hệ thống tiểu thuyết của Gabriel García Márquez. Hai đối tượng này có mối liên hệ biện chứng hữu cơ với nhau, cái này làm rõ cái...

   8 p husc 01/11/2018 4 0

 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số giống lúa kháng bệnh đạo ôn tại Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số giống lúa kháng bệnh đạo ôn tại Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu và xây dựng sơ đồ phả hệ của quần thể nấm pyricularia oryzae tại Thừa Thiên Huế với hệ số đồng dạng di truyền từ 0,61-1,00; Xác định các gen trong họ kháng bệnh đạo ôn như pii, pita-2, pita, pi11(t) còn hiệu quả kháng bệnh đối với các vùng trồng lúa ở Thừa Thiên Huế; Xác định được giống NN 4B chứa...

   7 p husc 01/11/2018 4 0

 • Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

  Câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

  Nghiên cứu, làm sáng tỏ các đặc điểm câu đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt trên các bình diện: cấu trúc văn bản, cấu trúc thức, và cấu trúc chuyển tác; Làm sáng tỏ những điểm tương đồng và khác biệt của các hiện tượng đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt chủ yếu trên các bình diện cấu trúc văn bản,...

   10 p husc 01/11/2018 3 0

 • Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt

  Đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt

  Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của diễn ngôn khẩu hiệu chính trị - xã hội tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc nhìn của ký thuyết phân tích diễn ngôn phê phán; So sánh đối chiếu đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiêuh chính trị - xã hội tiếng Anh và Tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   15 p husc 01/11/2018 3 0

 • Tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển các tỉnh Miền Trung dưới triều Nguyễn: thời kỳ 1802 - 1858

  Tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển các tỉnh Miền Trung dưới triều Nguyễn: thời kỳ 1802 - 1858

  Nghiên cứu việc tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển, bao gồm cả cửa biển, mặt biển và hải đảo ở miền Trung nhằm bảo vệ chủ quyền về vùng biển nói riêng và chủ quyền của Quốc gia nói chung của triều Nguyễn. Phân tích tính hiệu quả - hạn chế cũng như kinh nghiệm lịch sử từ triều Nguyễn phục vụ cho...

   22 p husc 01/11/2018 4 0

 • Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan giám sát triều Nguyễn giai đoạn 1802 đến 1885

  Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan giám sát triều Nguyễn giai đoạn 1802 đến 1885

  Hệ thống hóa một cách đầy đủ về quá trình ra đời và kiện toàn cơ quan giám sát triều Nguyễn; Khái quát về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan giám sát triều Nguyễn. Nghiên cứu về cơ chế độc lập và cơ chế phối hợp trong thực tiễn hoạt động giữa cơ quan giám sát với nhau và giữa cơ quan giám sát với cơ quan...

   19 p husc 01/11/2018 3 0

 • Tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012

  Tiến trình quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012

  Nghiên cứu quan hệ kinh tế song phương dưới góc độ sử học để làm rõ hơn sự phát triển của lịch sử quan hệ bang giao gần 200 năm giữa hai quốc gia; Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu về từng lĩnh vực cụ thể của quan hệ kinh tế trong từng thời kỳ nhất định (chủ yếu ở khía cạnh Kinh tế học) nhằm tái...

   22 p husc 01/11/2018 4 0

 • Hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ, Trung Quốc (thế kỷ XVI - thế kỷ XIX)

  Hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ, Trung Quốc (thế kỷ XVI - thế kỷ XIX)

  Phân tích nguyên nhân thúc đẩy Bồ Đào Nha khai phá thành công con đường hàng hải mới đến Ấn Độ, Trung Quốc và sự thiết lập của Estado da India - mô hình nhà nước thuộc địa đầu tiên của các quốc gia phương Tây tại châu Á. Tìm hiểu sự xác lập các thể chế thương mại biển của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ, Trung...

   15 p husc 01/11/2018 2 0

 • Thiết kế và tổng hợp một số sensor huỳnh quang để xác định Hg(II)

  Thiết kế và tổng hợp một số sensor huỳnh quang để xác định Hg(II)

  Nghiên cứu, thiết kế, tổng hợp và ứng dụng sensor huỳnh quang dựa trên phản ứng đóng, mở vòng spirolactam từ dẫn xuất của rhodamine, nhằm phát hiện chọn lọc Hg2+; Nghiên cứu, thiết kế, tổng hợp và ứng dụng chemodosimeter huỳnh quang dựa trên phản ứng đóng, mở vòng spirolactam từ dẫn xuất của fluorescein, nhằm phát hiện...

   6 p husc 31/10/2018 3 0

 • Nghiên cứu biến tính Diatomit Phú Yên ứng dụng trong hấp phụ và xúc tác

  Nghiên cứu biến tính Diatomit Phú Yên ứng dụng trong hấp phụ và xúc tác

  Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc hóa lý của Diatomit Phú Yên và sử dụng làm chất hấp phụ phẩm nhuộm trong dung dịch nước; Nghiên cứu biến tính Diatomit bằng 3-mecraptopropyltrimethoxysilane (MPTMS-diatomit) và sử dụng MPTMS-diatomit biến tính trên điện cực than thủy tinh (GCE) để xác định đồng thời Pb(II) và Cd(II) trong dung dịch nước...

   8 p husc 31/10/2018 2 0

 • Tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác phức kim loại trên chất mang mao quản trung bình cho phản ứng oxy hóa P-xylene thành acid terephthalic

  Tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác phức kim loại trên chất mang mao quản trung bình cho phản ứng oxy hóa P-xylene thành acid terephthalic

  Nghiên cứu: Điều kiện chế tạo hiệu quả chitosan nguồn; Giảm khối lượng phân tử chitosan; Hiệu ứng đồng vận để chế tạo chitosan khối lượng phân tử thấp và oligochitosan; Ảnh hưởng của suất liều bức xạ đến hiệu suất cắt mạch chitosan; Một số ứng dụng của sản phẩm oligochitosan và chitosan khối lượng phân tử...

   7 p husc 31/10/2018 3 0

 • Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất hấp phụ, hoạt tính xúc tác quang của vật liệu MIL-101(Cr)

   Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất hấp phụ, hoạt tính xúc tác quang của vật liệu MIL-101(Cr)

  Nghiên cứu nhằm tổng hợp được vật vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-101(Cr) có tính chất bề mặt tốt và ứng dụng chúng trong lĩnh vực hấp phụ: Hấp phụ khí CO2 và CH4, hấp phụ phẩm nhuộm; Ứng dụng MIL-101(Cr) làm chất xúc tác quang hóa phân hủy nhuộm Remazol Black B (RDB). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ...

   7 p husc 31/10/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số